Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Γενική  Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους ( ΓΓΧΤΔΙΧ) πρώην ΕΓΔΙΧ

ΠΔ 77 (ΦΕΚ Α΄130/27.6.2023)

 

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που συστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και (β) η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017.

Η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι η εξής:

  • Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
  • Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η ιστοσελίδα της ΓΓΧΤΔΙΧ www.keyd.gov.gr  περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών  καθώς και  πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής αιτήσεων.