Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που ιδρύθηκε με το Νόμο 4389/2016 και υπάγεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), ενώ με το ΠΔ 81/2019 υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κύρια  αποστολή της  Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι η καταπολέμηση της υπερχρέωσης μέσω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου το οποίο προσφέρει δυνατότητες ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και προστασία της Κύριας κατοικίας. Επίσης η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνδράμει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του Εθνικού προβλήματος Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Επιπλέον, συμβάλει στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και  εμπλεκόμενων φορέων.

Κύρια εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. είναι ο αναθεωρημένος Νόμος ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010), ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν 4469/2017) για φυσικά και νομικά πρόσωπα και ο νέος Νόμος για την προστασία της Κύριας κατοικίας (N 4605/2019). Τα 39 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε όλη την επικράτεια παρέχουν στον πολίτη δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε περίπτωση οφειλής, με σεβασμό και  εχεμύθεια. Επίσης  η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διοργανώνει δράσεις  ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της ιδιωτικής υπερχρέωσης οι όποιες απευθύνονται τόσο  σε πολίτες όσο και σε φορείς (π.χ. Επιμελητήρια). 

Η ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr  περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών  καθώς και  πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής αιτήσεων.

Η διάρθρωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι η εξής:
 
Κεντρική υπηρεσία:
 
α) Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
 
β) Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων  
 
γ) Τμήμα Εσωτερικού ελέγχου – Εσωτερικών υποθέσεων 
 
δ) Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
  • Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης
  • Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
 
 
Περιφερειακές υπηρεσίες υπαγόμενες στην Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών: 

 

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Τηλ. για ραντεβού στα ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ : 213 212 5730
Ιστοσελίδα: www.keyd.gov.gr   
E-mail για ερωτήματα που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό : ocw-info@keyd.gov.gr  
 
 
 
Αναλυτικότερα οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα :
 

Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος το οποίο είναι αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα είναι:

α) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για τη χρηματοοικονομική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
β) Η δημοσιοποίηση της δραστηριότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., η προβολή του ρόλου της και η ενημέρωση του κοινού στους τομείς αρμοδιότητάς της, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και τη διοχέτευσή τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη, με βάση την πληροφόρηση του Τμήματος από τις Υπηρεσίες ή και από συλλογή πρωτογενών στοιχείων. 
γ) Η επεξεργασία προγράμματος και πολιτικής επικοινωνίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και η περιοδική αναφορά και ενημέρωση προόδου υλοποίησης του προγράμματος αυτού.
δ) Η επιμέλεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας κατά την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 79
ε) Η δημόσια προβολή των νέων πηγών πληροφόρησης κατά την περίπτωση ιε' της παραγράφου 2 του άρθρου 79, και τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 85.
στ) Η διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των οφειλετών για τις υποχρεώσεις, τις επιλογές και τα δικαιώματά τους.
ζ) Ο σχεδιασμός δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων.
η) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., όταν ανακύπτουν ζητήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενημέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας της, η μέριμνα για την ανάλυση αυτών και για την απάντηση τους.
θ) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδεδειγμένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου σε θέματα αρμοδιότητάς της.

 

Τμήμα Εσωτερικού ελέγχου – Εσωτερικών υποθέσεων 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος το  οποίο  είναι αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα είναι:

α) Η διενέργεια ελέγχων στις μονάδες, όπου υπάρχουν περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης. 
β) Η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας από τους υπαλλήλους της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 
γ) Η εξέταση παραπόνων για τη συμπεριφορά υπαλλήλων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 
δ) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ορθή εφαρμογή και τήρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφαλείας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και του Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμόζονται στις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 
ε) Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και τα οποία αφορούν στα δεδομένα και στο λογισμικό των εφαρμογών, καθώς και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες αυτής που τα χρησιμοποιούν.
στ) Η μέριμνα για:

αα. Την προαγωγή της ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση των στελεχών και της Διοίκησης σε θέματα ασφαλείας των εφαρμογών, την περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, καθώς και για την επεξεργασία και τη διάθεση των δεδομένων (έντυπων ή μηχανογραφικών) αρμοδιότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα, 

ββ. Την αρχική και την περιοδική εκπαίδευση, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., υπαλλήλων αυτής σχετικά με την επεξεργασία και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για την παροχή επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσής τους σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα ασφαλείας, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό και τις κυρώσεις, σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης αυτού. 


ζ) Η λήψη των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και του Υπουργείου Οικονομικών. 
η) Η μέριμνα:

αα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για την περιοδική ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής που προκύπτουν από το λογισμικό των εφαρμογών και των αρχείων προσβάσεων χρηστών εφαρμογών,

ββ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., για την ορθή απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων σε εφαρμογές ή σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων αποκλειστικής διαχείρισης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. και η περιοδική ανασκόπησή τους, γγ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενο και νέο λογισμικό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

 
θ) Η μέριμνα για:

αα. Τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),

ββ. Τη χορήγηση σχετικών πληροφοριών και δεδομένων από το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών είτε στα πλαίσια διερεύνησης περιστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας είτε στα πλαίσια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

γγ. Την έγκριση αιτημάτων για εξ αποστάσεως, εκτός χώρου εργασίας, πρόσβαση και την προώθησή τους αρμοδίως.

 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η υποστήριξη εφαρμογής των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και για την ηλεκτρονική και τεχνολογική της υποστήριξη, ενώ συμμετέχει στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.  Αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
γ) Τμήμα Πληροφορικής

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι η εκπόνηση και παρακολούθηση Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης νομικής και οικονομικής φύσεως στους δανειολήπτες. Αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

α) Τμήμα Στρατηγικής και Συντονισμού. 
β) Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών. 
γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών.

 

Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο συντονισμός για τη συγκέντρωση και τη διάχυση του πληροφοριακού υλικού για το προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσιών και των δανειοληπτών, καθώς και η εξασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

α) Τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης. 
β) Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών. 
γ) Τμήμα Παρακολούθησης- Υποστήριξης Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).