Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας είναι οι ακόλουθες:

  • Ο ετήσιος προγραμματισμός του νομοθετικού έργου του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.
  • Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ΄ ύλην υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων.
  • Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων και η μέριμνα για την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.
  • Η σύνταξη και η βελτίωση της ποιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ΄ ύλην υπηρεσίες, των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.
  • Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, και η μέριμνα για την τήρηση των αρχών και της διαδικασίας καλής νομοθέτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α΄ 85) των κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.
  • Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ΄ ύλην υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής, καθώς και η αποστολή καταλόγου στις αρμόδιες υπηρεσίες, των ρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης τους.
  • Η υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.
  • Η μέριμνα για την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, κατά την ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως κατά τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων.
  • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και η κατάρτιση νομοσχεδίων που ανατίθενται από τον Υπουργό, καθώς και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ΄ ύλην υπηρεσίες, για την καλή ποιότητα τους.