Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:

  1. Η μέριμνα για την παραλαβή και η επεξεργασία των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που απευθύνονται στον Υπουργό ή που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.
  2. Ο συντονισμός των ενεργειών των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή επιμέρους απαντήσεων και στοιχείων επί των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχουτου προηγούμενου εδαφίου.
  3. Η μέριμνα για τη σύνταξη και διεκπεραίωση με ηλεκτρονικά μέσα των έγγραφων απαντήσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων.
  4. Η συνεργασία με τις αρμόδιες για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και των άλλων Υπουργείων.