Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Επιστροφή

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2018

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2018         

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2018        

Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού  2018            

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2018          

Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2018         

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2018     

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2018