Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Επιστροφή

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2016    

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2016      

Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού  2016     

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2016    

Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2016     

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2016     

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2016