Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Επιστροφή

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2013

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2013      

Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 (ανά Κ.Α.Ε.)       

Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 (κατά Δ.Ο.Υ.)      

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2013     

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων 2013     

Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2013     

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2013