Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Επιστροφή

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2012

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2012      

Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 (ανά Κ.Α.Ε.)      

Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 (κατά Δ.Ο.Υ.)     

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2012     

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων 2012    

Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2012     

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2012