Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Εισηγητική έκθεση προς Βουλή 2021   Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2021 Παράρτημα 2021 Παράρτημα Ι - Πίνακες Παράρτημα IΙ - Έκθεση Υπουργού...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2021          Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2021    Έξοδα Κρατικού...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2020 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2020 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2020         Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2020    Έξοδα Κρατικού...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2019 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2019 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2019

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2019            Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2019       ...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2018 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2018 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018  

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2018

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2018           Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2018       ...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2017 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2017 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017  

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2017      Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2017      Έξοδα Κρατικού...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2016      Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2016        Έξοδα Κρατικού...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2016

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2016 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2016 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2015

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 Τακτικός Προϋπολογισμός...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2015

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2015 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2015 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2014           Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2014       ...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2014

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2014 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2014 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2014  

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2013

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2013        Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 (ανά Κ.Α.Ε.)     ...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2013

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2013 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2013 Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών (αρθ. 7, παρ. 2, Ν.2362-95) Ισολογισμός και Λοιπές...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2012

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2012        Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 (ανά Κ.Α.Ε.)    ...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2012

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2012 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2012 Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών (αρθ. 7, παρ. 2, Ν.2362-95) Ισολογισμός και Λοιπές...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2011

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (ανά ΚΑΕ)  Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (ανά Κ.Α.Ε.) ...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2011

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2011 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2011 Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών (αρθ. 7, παρ. 2, Ν.2362-95) Ισολογισμός και Λοιπές...