ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του ΥΠΟΙΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του ΥΠΟΙΚ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  6.3.2023 έως τις 23:59 της 4.4.2023.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη, το παράρτημά της, ειδικά παραρτήματα για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας, καθώς και αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η αίτησή σας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται κωδικοί taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest. Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet.

Έπειτα από την είσοδό τους, οι υποψήφιοι δρομολογούνται σε σελίδα στην οποία καλούνται να επιλέξουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023. Πριν από την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη και τα παραρτήματά της, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης που περιέχονται στους παραπάνω συνδέσμους.

 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν την αίτηση ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 από το σύνδεσμο αίτηση και αφού συμπληρώσουν τα πεδία της την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση πρέπει να είναι σκαναρισμένη σε αρχείο pdf,gif,jpg,png ή tiff και τα δικαιολογητικά σε αρχεία pdf,docx,xlsx,zip,doc ή xls. 

Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο υποψήφιος θα λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2021 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2021 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2021

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  30.1.2021 έως 8.2.2021 (με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας).

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση, το παράρτημά της, ειδικά παραρτήματα για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας, καθώς και αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η αίτησή σας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Για την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε επιλέξτε το σύνδεσμο Υποβολή αίτησης

Επισημαίνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται κωδικοί TaxisNet.

 

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τον γενικό πίνακα κατάταξης, τον πίνακα επιτυχόντων και τον πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης, οι οποίοι αναρτήθηκαν στις 2.3.2021. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας απορριπτέων

Γενική κατάταξη υποψηφίων

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τον οριστικό πίνακα γενικής κατάταξης υποψηφίων και τον οριστικό πίνακα απορριπτέων της αρ.: ΣΜΕ 1/2021 ανακοίνωσης. Οι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.: 561/2021 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. επί ελέγχου των ενστάσεων που υπεβλήθησαν από τους υποψηφίους κατά των από 02.03.2021 προσωρινών πινάκων της εν λόγω ανακοίνωσης. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή στον από 02.03.2021 αναρτημένο πίνακα επιτυχόντων, κατόπιν ελέγχου των εν λόγω ενστάσεων.


Οριστικός Πίνακας Γενικής Κατάταξης Υποψηφίων
Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

 

 

Προκήρυξη-Παραρτήματα-Αίτηση (ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 ) Προκήρυξη-Παραρτήματα-Αίτηση (ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 )

Ανακοίνωση-Παραρτήματα-Αίτηση (ΣΜΕ 1 / 2021) Ανακοίνωση-Παραρτήματα-Αίτηση (ΣΜΕ 1 / 2021)