Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)

       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (G-Cloud)

Περιγραφή

Η ΓΓΠΣ διαθέτει υποδομές Cloud (G-Cloud / Κυβερνητικού Νέφους), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Κυβερνητικούς Φορείς για την φιλοξενία των Πληροφοριακών Συστημάτων τους. 
Η υπηρεσία Ιδιωτικού Νέφους είναι φτιαγμένη για χρήση από Δημόσιους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων. Η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε παραχωρημένους προς τον φορέα εικονικούς εξυπηρετητές, στους οποίους έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης. 

Αναφέροντας τις υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από μια υποδομή Νέφους, θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε 3 διακριτά επίπεδα υπηρεσιών:

 

H υποδομή G-Cloud δύναται να φιλοξενήσει την εγκατάσταση και λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων ενός φορέα παρέχοντας τα ακόλουθα:

  1.  Εικονικές μηχανές (virtual machines) που υλοποιούνται με χρήση του λογισμικού vmware (ver. 6) σε υπολογιστικά συστήματα αρχιτεκτονικής x86. 
  2.  Αποθηκευτικό χώρο σε storage με χρήση 3-tier τεχνολογίες δίσκων.
  3.  Backup της υποδομής του φιλοξενούμενου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. 
  4.  Δικτυακό εξοπλισμό για την διασύνδεση όλων των ανωτέρω εικονικών μηχανών και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του δημοσίου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
  5.  Προστασία των εικονικών μηχανών με την χρήση αποστρατικοποιημένων ζωνών ασφαλείας (DMZ’s).
  6.  Μηχανισμούς διαμοιρασμού φορτίου (Load Balancing) με χρήση τεχνικών L4 έως και L7. 
  7.  Δυνατότητα παροχής μηχανισμών SSL Offloading και Acceleration.
  8.  Συστήματα καταγραφής και ανάλυσης των συμβάντων των εικονικών διατάξεων ασφάλειας, που παρέχεται για την φιλοξενία και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του φορέα.
  9.  Υπηρεσία προστασία από DDoS επιθέσεις σε συνεργασία με το τηλεπικοινωνιακό πάροχο της υποδομής (ΟΤΕ Α.Ε.), με άμεση και αυτοματοποιημένη ανταπόκριση.