Επιστροφή

Πρακτικά Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Στην Αθήνα σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.25΄,στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφωνας Αλέξιάδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτριος Μάρδας,  καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ(Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Το θέμα δεν είναι να πεις πολλά, το θέμα είναι να πείθεις την κοινωνία και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Θεοχάρη, ότι κρίνει ο λαός, ευτυχώς. Θέλω να καταθέσω κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, για τις οποίες θα πω τα πολύ βασικά.
Στο άρθρο 166, η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου γίνεται με σκοπό να ανταποκρίνεται η διάταξη στο ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, δηλαδή στο γεγονός, ότι δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ότι οι συμβάσεις του κλάδου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, δύναται να αντικαθιστούν, εν μέρει ή πλήρως, την κάλυψη ασθένειας που παρέχεται από το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Στα άρθρα 240 - 241, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις γίνονται με σκοπό την άρση τυχόν ασαφειών, ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης των αντίστοιχων άρθρων της Οδηγίας 2009/138 και ιδίως, ως προς τη μεταχείριση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 240, προνομίων.
Η τροποποίηση του άρθρου 243 είναι νομοτεχνική και συνδέεται με τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Έτσι η παράγραφος 3 του άρθρου 240 του σχεδίου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής 3. Επίσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος, οι ακόλουθες απαιτήσεις έχουν προνόμιο επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, που προηγείται των απαιτήσεων από ασφάλιση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 241, οι απαιτήσεις των εργαζομένων που απορρέουν από συμβάσεις απασχόλησης άλλης εργασιακής σχέσης κ.λπ..
Επίσης, στο άρθρο 224, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου, μετά τις λέξεις «λοιπών συμφωνιών» προστίθενται οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής».
Στο άρθρο 229, στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθενται οι λέξεις «εξαιρουμένων των απαιτήσεων από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή από έμμισθη εντολή».
Στο άρθρο 248, στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου, μετά τις λέξεις «συμπλήρωση του» προστίθενται οι λέξεις «υπολοίπου του».
Σε ότι αφορά στο άρθρο 279, γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις που κατατίθενται, διότι εμείς, όπως έχουμε πει, είμαστε υπέρ του διαλόγου και οτιδήποτε θετικό το αποδεχόμαστε. Η πρόταση ήταν, ότι ζητείται παράταση, μέχρι και το 2020, της αναστολής αναγκαστικών εκτελέσεων σε βάρος του επικουρικού κεφαλαίου. Η θέση μας είναι, ότι συμφωνούμε έως και το 2018, ώστε να μην υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσεις στις πληρωμές των ασφαλισμένων από  το επικουρικό. Αυτά σε ότι αφορά τις τροπολογίες, τις νομοτεχνικές βελτιώσεις.
Για το άρθρο 241 και 279, θα ήθελα να σας πω, ότι είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναμένουμε την Έκθεση και θα κατατεθούν εμπρόθεσμα. Στο άρθρο 241, γίνεται αναδιατύπωση της παρ. 1, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης του σχετικού άρθρου της Οδηγίας και στο άρθρο 279, παρατείνεται η ισχύουσα αναστολή αναγκαστικών εκτελέσεων σε βάρος του επικουρικού έως τις 31.12.2018, δηλαδή για δύο χρόνια ακόμη.
Με αφορμή όμως, όσων ακούστηκαν και πολύ συνοπτικά στο χρόνο που έχω για να μην μου κάνει παρατήρηση ούτε ο κ. Πρόεδρος ούτε κάποιος άλλος, με θρησκευτική ευλάβεια τηρώ όλους τους Κανονισμούς. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να απαντήσω στις ερωτήσεις δύο παρισταμένων Βουλευτών στην Ολομέλεια. Ο κ. Τσακαλώτος, λόγω έκτακτου γεγονότος δεν μπορεί να είναι παρών. Προσπαθούμε, λοιπόν, σύμφωνα με την ευαγγελική ρήση «και τούτο ποιείν κακείνο  μη αφιέναι», να κάνουμε τα πάντα και ανταποκρινόμαστε και σε αυτά και εφόσον, είπαμε για αυτά τα ζητήματα, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια γενικά ζητήματα που τέθηκαν και τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα.
Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση. Για να πάει κάποιος στην ιδιωτική ασφάλιση, έχει προβλήματα η δημόσια ασφάλιση, η κοινωνική ασφάλιση και πρέπει να απαντήσουμε, μετά από ένα χρόνο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που η δημόσια ασφάλιση, η κοινωνική ασφάλιση είναι εδώ;
Ποια κόμματα έχουν την ευθύνη για αυτά που έγιναν, για τις αμαρτωλές διοικήσεις, για το PSI και για τη διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων;
Και τέλος, ποια κόμματα έχουν την ευθύνη και ποιες πολιτικές οδήγησαν εδώ, ώστε να υπάρχουν «τρύπες» στο σύστημα ελέγχου της ιδιωτικής ασφάλισης και να γίνεται το πάρτι αυτό. Βεβαίως και αυτό που έγινε και επέτρεψε να χαθούν χρήματα ασφαλισμένων; Διότι κάποιοι εδώ έρχονται ως αθώοι του αίματος, σαν να μην υπήρχε τίποτε στην Ελλάδα πριν, όμως έχουν σοβαρότατες ευθύνες και κάποτε πρέπει να τις αναλάβουν.
Κλείνοντας, επειδή ακούμε και μια κριτική και ακούστηκε και σήμερα, δεν κατάλαβα όταν μιλάμε για κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, για οικογενειοκρατία, όταν μιλάμε για προσλήψεις, όταν μιλάμε για διαχείριση δημοσίου χρήματος, ποιοι μας καταγγέλλουν για αυτά;
Αυτοί που είναι συνώνυμο της οικογενειοκρατίας; Αυτοί που διόριζαν κατά εκατοντάδες και έφτασαν στο δημόσιο να είναι οι πάντες από το δικό τους πολιτικό και συνδικαλιστικό χώρο; Αυτοί που διαχειρίστηκαν το δημόσιο για να τακτοποιήσουν τα δικά τους παιδιά, για να φέρουν τις αμαρτωλές τροπολογίες με τις οποίες τακτοποιούσαν δικές τους υποθέσεις; Αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν το δημόσιο χρήμα και σήμερα εμείς είμαστε αναγκασμένοι να παίρνουμε μέτρα και μας κουνούν το δάκτυλο;
Έ! Όχι κύριοι, δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε για αυτά τα πράγματα, διότι η δική σας πολιτική μας έφερε εδώ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Αλεξιάδη, και εσείς υπερβήκατε το πλαίσιο το οποίο έχουμε συνομολογήσει.
Το λόγο έχει η κυρία Ασημακοπούλου.
ΑΝΝΑ – ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εισηγήτρια της ΝΔ): Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, παρακαλώ, αυτές οι συζητήσεις που κάναμε για το επικουρικό, για τον κόφτη, για τους εκκαθαριστές, όλα αυτά τα ζητήματα δεν θα τα πραγματευτεί η Κυβέρνηση σε αυτό το νομοσχέδιο; Όλες αυτές οι συζητήσεις που κάναμε δεν έρχονται ως βελτιώσεις, δεν γίνονται δεκτές.
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Βελτιώσεις εννοείται στο θέμα του ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα;
ΑΝΝΑ – ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εισηγήτρια της ΝΔ): Όχι, όχι. Σας ερωτώ συγκεκριμένο πράγμα τώρα, για το νομοσχέδιο. Την περασμένη φορά συζητήσαμε διάφορες προτάσεις, οι οποίες ήρθαν από τους φορείς, όσον αφορά το επικουρικό κεφάλαιο. Συγκεκριμένα υπήρχε μια τοποθέτηση όσον αφορά στον κόφτη για την ψυχική οδύνη. Υπήρχαν αιτήματα σχετικά με τις αποζημιώσεις, υπήρχαν αιτήματα σχετικά με τους εκκαθαριστές, την παράταση για ένα εξάμηνο της θητείας τους και να έχουν συνολική θητεία τουλάχιστον μια πενταετία. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ετέθησαν στον Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι σήμερα θα έχει μια συμπληρωματική πρόταση, όσον αφορά αυτά τα θέματα και ερωτώ, επειδή δεν έχω δει τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, αυτά θα τα πραγματευτεί η Κυβέρνηση ή τη συζήτηση αυτή την παραπέμπει σε κάποια άλλη στιγμή;


ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Θα έχετε αναλυτική απάντηση.
ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να λήξη εδώ, το λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Ειδικός Αγορητής του «Ποταμιού»): Ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι ο Υπουργός εξέφρασε τη φιλοδοξία της Κυβέρνησης να κάνει ρουσφέτια, πρόσληψης οικογενειοκρατίας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκαναν οι προηγούμενοι. Και επειδή ακριβώς τα κάνει με τον ίδιο τρόπο που τα κάνουν οι προηγούμενοι, δεν έχουν οι προηγούμενοι δικαίωμα να μιλούν. Αν αυτή είναι η φιλοδοξία της πρώτης φοράς Αριστεράς, τότε νομίζω είναι κατανοητό ο λόγος για τον οποίο καταρρέει κοινωνικά και κανένας πια δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα από όσα λέει.
Τέλος θα ήθελα να κλείσω με μια ερώτηση. ποια από τις μεταρρυθμίσεις αυτή η Κυβέρνηση στήριξε όταν ήταν Αντιπολίτευση; Όταν εκείνη τότε έλεγχε συνδικαλιστικά όργανα; Η αντιμεταρρύθμιση και σε αυτή τη χώρα είναι ένα ταγκό κύριε Υπουργέ, ένα ταγκό που χόρεψε η εκάστοτε Κυβέρνηση, μαζί με την εκάστοτε Αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα και αυτό είναι που μας έφερε εδώ. Δεν είστε από παρθενογένεση, είστε μέρος του πολιτικού συστήματος που έφερε τη χώρα στα γόνατά της και την πτώχευσε.
ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Υπουργός.
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ(Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Bουλευτές, πρώτα απ’ όλα να πω ότι στο άρθρο 12 στις νομοτεχνικές που σας καταθέσαμε υπάρχει  ένα τυπογραφικό λάθος. Εκεί που αναφέρει κατά την 31.12.2014 παρατείνεται μέχρι 31.8.2016, το 31.12.2014 είναι σαφέστατα λάθος είναι 31.12.2015. Αυτό θα διορθωθεί και θα κατατεθεί και γραπτά για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Σε σχέση με τα ζητήματα που μπήκαν θα έχετε για όλα αυτά απαντήσεις από τον Υπουργό στην Ολομέλεια. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, θα έχετε απαντήσεις στην Ολομέλεια και θα ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως θα του μεταφέρουμε και τις επιμέρους παρατηρήσεις.
Μερικές, όμως,  γενικές παρατηρήσεις, γιατί πραγματικά εγώ κ. Πρόεδρε για άλλα πράγματα ετοιμάστηκα να έρθω και εδώ άκουσα άλλη κριτική. Για τον ένα χρόνο κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική που δεχόμαστε, διότι τι λάθος  κάνετε; Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το παρελθόν, δηλαδή τι έκανε η κυβέρνηση στον ένα χρόνο για να πείσετε πόσο καταστροφική ήταν η τακτική της. Σκεφτείτε όμως αυτό το πράγμα, όταν γυρνά από την ανάποδη και σκέφτεται ο κόσμος το παρελθόν το δικό σας το κυβερνητικό;
Εμείς καταθέσαμε εχθές και θα καταθέτουμε διαρκώς στους πολίτες όχι το τι κάνατε εσείς, γι’ αυτό κριθήκατε 3 φορές μέσα στο 2015 και θα υπάρχουν και άλλες κρίσεις αν συνεχίσετε με τα ίδια επιχειρήματα μετά τις εκλογές, τα οποία είχατε και πριν τις εκλογές. Δυστυχώς, εγώ ακούω τα ίδια επιχειρήματα, δεν ακούω νέα επιχειρήματα. Καταλαβαίνω βεβαίως την πολιτική αμηχανία από τις εξελίξεις  στο να διατυπώσετε νέο πολιτικό λόγο, αλλά το ίδιο  πολιτικό επιχείρημα που δεν έπεισε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει κάτι διαφορετικό, θα τον πείσει τώρα;
Σε ότι αφορά το ζήτημα του απολογισμού, η Κυβέρνηση  κατέθεσε τον απολογισμό της και τον καταθέτει διαρκώς. Αυτό κάναμε εχθές. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με μεγάλη χαρά σαν Υπουργείο Οικονομικών όποτε θέλετε θα έρθουμε και θα καταθέσουμε και να κουβεντιάσουμε αναλυτικά τον απολογισμό του 2015, το προγραμματισμό του 2016 και θα σας καταθέσουμε και το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο ετοιμάζεται και θα κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και να σας φέρουμε και τα στοιχεία που να συγκρίνουμε το τι έγινε στα φορολογικά έσοδα το 2013, το 2014 και το 2015.
Βεβαίως, δεν φοβόμαστε και με έκπληξη άκουσα τόσο οξείες κριτικές περί συγκαλύψεων, ότι κρύβουμε στοιχεία, μα για όνομα του Θεού, για τις 100 δόσεις καταθέσαμε στη Βουλή στα πρακτικά συγκεκριμένα στοιχεία. Για τις 100 δόσεις απαντήσαμε σε ερωτήσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Ότι ζητήσατε το έχουμε φέρει από το Υπουργείο Οικονομικών.
Βεβαίως, αναμένουμε ακόμα την απάντησή σας, που ήταν η λίστα Λαγκάρντ δύο χρόνια ή που ήσασταν εσείς που τώρα κατηγορείτε την κυβέρνηση εκείνα τα δύο χρόνια και τι λέγατε; Διότι, εμείς δεν χρειαστήκαμε 3 χρόνια για να βρούμε το πρώτο άτομο από τη λίστα Μπόργιανς. Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες έχουμε ταυτοποιήσει τα ονόματα.
Πραγματικά όταν καταγγείλετε το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ότι ακολουθούμε το φαύλο παρελθόν των κομμάτων εξουσίας στη διαχείριση του δημοσίου, μα ευτυχώς θυμάται ο κόσμος το τι έχετε κάνει. Επειδή μπορεί να το ξεχνάτε εγώ να σας θυμίσω τι ψηφίσατε στο Νόμο 4336. Ψηφίσατε στις 14.8 ότι υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα για να μην ξαναυπάρχουν. Επειδή είχαμε το 6μηνο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε αυτό το πράγμα;
Με τη δική σας ψήφο αυτό το πράγμα έχει γίνει με το πιο επίσημο τρόπο. Με τη δική σας ψήφο η Τράπεζα της Ελλάδος τα προηγούμενα χρόνια στις εκθέσεις της μιλούσε για πολιτικές παρεμβάσεις. Πολιτικές παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση δεν γινόταν για θεολογικούς ή φιλοσοφικούς λόγους, γινόταν για να στηθούν συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένες υπηρεσίες και να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά και άλλα συμφέροντα. Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε, διότι έχουμε μέτωπο σ’ αυτά τα φαινόμενα και έχουμε σύγκρουση με αυτά.
Κλείνω, όμως, με το θέμα των αγροτών, γιατί υπάρχει η αγωνία για το τι έχει να γίνει.  Ακούστηκε κύριε Πρόεδρε και δεν πρέπει να μείνει με την αγωνία ο κόσμος. Εμείς δεν φορολογούμε τους αγρότες με τεκμαρτό τρόπο. Τους φορολογούμε με λογιστικό τρόπο. Έσοδα μείον έξοδα και στα έξοδα των αγροτών υπάρχουν όλα τα έξοδά τους τα σχετιζόμενα με την παραγωγική τους δραστηριότητα και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, να μην υπάρχει κάποια παραπληροφόρηση εκεί. 
Εμείς εφαρμόζουμε, όχι κάποιους νομούς που ψήφισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , εμείς στα ζητήματα φορολογίας αγροτών δεν αλλάζουμε τίποτα από αυτά που ίσχυαν, αφήνουμε ακριβώς τα ίδια, εφαρμόζουμε μόνο τις διατάξεις που ψήφισαν 221 βουλευτές στην Βουλή, που σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τον συντελεστή από το 13 στο 20 και στο 26.
Αλλά, αυτή την περίοδο στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν έχουμε καμία αλλαγή στα φορολογικά των αγροτών, γι αυτό και ξανά-καταθέτουμε την πρόταση, για διάλογο με τους αγρότες, για να ενημερωθούνε και να ακούσουμε τις απόψεις τους και γι αυτό είμαστε ανοιχτοί, όποτε θέλουν οι αγρότες, σε όποιο μπλόκο θέλουν, αν εξασφαλίσουν συνθήκες διαλόγου, να πάμε και να κάνουμε διάλογο. Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ και εγώ, τον κ. Αλεξιάδη, απλώς μια διευκρίνιση. Είπατε κ. Αλεξιάδη, στην τοποθέτησή σας αρχικά, για το άρθρο 12 ότι γίνεται μια τροποποίηση, δεν είναι στο άρθρο 12, είναι στην περίπτωση 12.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και εισερχόμαστε στην ψήφιση των άρθρων του νομοσχεδίου.