Επιστροφή

Βασικά σημεία ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
• Βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή με στόχο την αποκατάσταση κοινωνικών αδικιών.

• Αναδιάρθρωση του χρέους.


Προϋπολογισμός – Μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-2019
(Εδώ χρειαζόμαστε τη νέα συμφωνία για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων).
• Διεύρυνση της επισκόπησης των δαπανών σε όλα τα υπουργεία, αλλά και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την επαναξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ώστε να είναι εφικτό να υλοποιηθούν και νέες πολιτικές.


Έλεγχος των δαπανών
• Ενίσχυση της διαδικασίας παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έλεγχος των δαπανών τους και τακτοποίηση των καθυστερούμενων οφειλών. Στόχος είναι να μην συσσωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.


Διαχείριση διαθεσίμων (εξορθολογισμός)
• Ενίσχυση του μηχανισμού των ταμειακών προβλέψεων του κράτους και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την προσωρινή κάλυψη των ταμειακών αναγκών του κράτους και από τα ταμειακά πλεονάσματα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
• Ενίσχυση της ικανότητας ταμειακής διαχείρισης και διαχείρισης του δημόσιου χρέους από τον ΟΔΔΗΧ.


Μισθολογική – συνταξιοδοτική πολιτική στο Δημόσιο
• Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου του ενιαίου μισθολογίου αλλά και των είκοσι ειδικών μισθολογίων ώστε να αρθούν στρεβλώσεις, αδυναμίες ή και αδικίες αλλά χωρίς να ανατραπούν περαιτέρω οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.
• Επανεξέταση και απλοποίηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων.
• Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου περί δαπανών μετακίνησης των δημόσιων λειτουργών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες και αναχρονισμοί του ισχύοντος από το 1999 πλαισίου.

Αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου
• Eξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των δομών και λειτουργιών, και με την αναβάθμιση και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.


Προσδιορισμός νέων στόχων με σκοπό την αύξηση των εσόδων και περιορισμό της σπατάλης.
• Νέοι στόχοι με σκοπό την αύξηση των φόρων μέσω της περιστολής παράνομων δραστηριοτήτων, π.χ. λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, παρεμπόριο.
• Νέοι στόχοι με σκοπό τη μείωση της σπατάλης.


Μείωση χρόνου αναμονής στο Γενικό Λογιστήριο για τη λήψη της σύνταξης.

Ενίσχυση δημοσιονομικών ελέγχων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

Είμαστε το πορτοφόλι του κράτους και οφείλουμε να έχουμε μια συνετή διαχείριση των πόρων της οικονομίας. Με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είμαστε οι δυο όψεις του ιδίου προσώπου, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του κράτους.
Ως Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θέτουμε στόχους που αφορούν στα έσοδα και στις δαπάνες, στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού, εποπτεύοντας την εκπλήρωση αυτών των στόχων, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται αποκλίσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.
Πέραν των γενικών στόχων, που δόθηκαν προηγουμένως, ακολούθως γίνονται ενδεικτικά κάποιες επισημάνσεις: 
Αναλυτικότερα, ως προς το σκέλος των δαπανών, επιδίωξή μας είναι ο περιορισμός της σπατάλης, που εξακολουθεί και υφίσταται. Ενδεικτικά σημειώνεται το εξής αναφορικά με τις προμήθειες υγείας. Στο Παρατηρητήριο προμηθειών υγείας εξακολουθούν να υπάρχουν τιμές ορθοπεδικού υλικού που είναι 10 φορές ακριβότερες από τις τιμές χονδρικής της αγοράς. Δήμοι εξακολουθούν να αγοράζουν ακριβά υλικά ακολουθώντας τις απαρχαιωμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο των πρόχειρων διαγωνισμών (που καλύπτουν το εύρος από 20-60 χιλ ευρώ). Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα προταθεί σύγχρονη μέθοδος προμηθειών (e-catalogues) περιορισμού της σπατάλης, που θα χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς έως 60 χιλ. ευρώ. Πολλοί μικροί διαγωνισμού οδηγούν τελικά σε ένα μεγάλο σύνολο δαπάνης.  Θα δοθεί αναλυτικότερα υπόδειγμα διακήρυξης, που είναι στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας,  προς διευκόλυνση των φορέων. Η μέθοδος αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως και στους φορείς, στους οποίους δίνουμε επιδοτήσεις ή εγγυήσεις. Ως προς τους διαγωνισμούς άνω των 60 χιλιάδων ευρώ, με τα συναρμόδια υπουργεία θα προωθηθούν σύγχρονες διαδικασίες προμηθειών, στο πλαίσιο του συστήματος των ηλεκτρονικών προμηθειών. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών της χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης έως και 25%, βάσει παλαιότερων εκθέσεων της Ευρ. Επιτροπής.
Παράδειγμα σπατάλης. Ο Enterprise Greece (συνένωση του Invest Greece και ΟΠΕ) ενοικίασε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας με κόστος (ενοίκιο και κοινόχρηστα) 400 χιλ. ευρώ ετησίως (συν το κόστος των αποθηκών που θα ενοικιάσει) εγκαταλείποντας ιδιόκτητο κτήριο στην Ηλιούπολη (γραφεία και αποθήκες). Επιπλέον, εγκαταλείφθηκε το μοναδικό στην Ελλάδα Ινστιτούτο Συσκευασίας στο παλαιό κτήριο, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες, που επιζητούν πιστοποίηση συσκευασίας να επισκέπτονται Ινστιτούτα συσκευασίας του εξωτερικού. Στο κτήριο στην Ηλιούπολη θα μπορούσε αν εγκατασταθεί το Entrteprise Greece (55 άτομα συν τα πρόσθετα που προβλέπεται να το στελεχώσουν) και η ΔΟΥ της περιοχής,  

Ως προς το σκέλος των εσόδων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, θα τεθούν νέοι στόχοι, που αφορούν στην αύξηση των εσόδων από πηγές που δεν αγγίχθηκαν στο παρελθόν. Ειδικότερα, ως προς το λαθρεμπόριο καυσίμων, θα συνεργαστούμε με επτά υπουργεία. Ο βαθμός ετοιμότητάς μας είναι ικανοποιητικός. Κωδικοποιούνται οι αλλαγές που έχουν προταθεί σε σχετική μας μελέτη του 2014 (του ΑΠΘ) και που πρέπει να γίνουν στους σχετικούς νόμους και θα σταλούν σε κάθε αρμόδιο υπουργείο. Στην πλήρη του εφαρμογή του νέο σύστημα διακίνησης καυσίμων εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει έως 1,5 δις ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις.
Ως προς το λαθρεμπόριο τσιγάρων, το κόστος του (σε απώλεια φόρων) εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 800 εκ. ευρώ ετησίως. Ο βαθμός ετοιμότητάς μας είναι ικανοποιητικός και εδώ, καθώς διαθέτουμε σχετική μελέτη. Κωδικοποιούνται επίσης οι αλλαγές που έχουν προταθεί και που πρέπει να γίνουν στους σχετικούς νόμους. Αυτές θα σταλούν σε κάθε αρμόδιο υπουργείο.
Ως προς το παρεμπόριο, θα ακολουθηθούν οι λύσεις που προτείνει ο εμπορικός κόσμος μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας του Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Αν και θεωρούμε ότι έχει υπερεκτιμηθεί το ύψος του τζίρου του παρεμπορίου, που δίνει η ΕΣΕΕ, εκτιμούμε ότι με τις παρεμβάσεις που προτείνονται και είναι έτοιμες προς εφαρμογή, μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα έως 2 δις ευρώ ετησίως (συντηρητική προσέγγιση). 
Σύμφωνα με το Global Competitiveness Report (2014-15), η γραφειοκρατία είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας της δημιουργίας μη φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το κόστος της ανέρχεται σε 14 δις ευρώ, σύμφωνα με διάφορες μελέτες (6,8% του ΑΕΠ). Στοιχείο που ενισχύει την γραφειοκρατία είναι η πολυνομία. Η Γενική Γραμματεία της Δημοσιονομικής Πολιτικής συνυπογράφει όλους τους προς ψήφιση νόμους του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει μέθοδο με τη βοήθεια της οποίας θα συμβάλει στην μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω της κωδικοποίησης / απλούστευσης /  ενοποίησης της νομοθεσίας, κατά τα πρότυπα ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η οποία αναφέρεται στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας.