Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση:

 α) τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, και, ιδίως, τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 6 περί της σύστασης και των αρμοδιοτήτων της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο» και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και

 β) τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΕΑ1116174Χ2014/13-8-2014 (ΦΕΚ Β.2218) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής και λοιπά θέματα»,

 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των τεσσάρων (4) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4270/2014.

 Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Διοικητικού του Συμβουλίου

 Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1(α) του άρθρου 2, στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 473/2013 (EE L 140/11), αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις με σκοπό την υιοθέτησή τους και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες, γνωμοδοτώντας επί αυτής, ενώ τα ειδικότερα αντικείμενα του προσδιορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του ν. 4270/14.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4270/14. Ειδικότερα, κάθε έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου συζητείται και εγκρίνεται από το Δ.Σ. πριν τη δημοσιοποίηση ή την υιοθέτησή της.

 Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται όλοι οι εσωτερικοί κανονισμοί καθώς επίσης και οποιοδήποτε σχέδιο δράσης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

  Προσόντα επιλογής και διορισμού του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων οικονομικών. Η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς λαμβάνεται επιπλέον υπόψη. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 α) πτυχίο οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

 β) διδακτορικό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα,

 γ) επαγγελματική εμπειρία (σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και

 δ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

  Κωλύματα διορισμού

 Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:

 i. έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,

 ii. δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στον νόμο προ του διορισμού του,

 iii. έχει πτωχεύσει,

 iv. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

 v. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού ή κατιών σε ευθεία γραμμή του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ., και

 vi. είναι προϊστάμενος του προσωπικού ή μέλος του προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

 vii. είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος.

 

Υπηρεσιακό καθεστώς, ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις

 Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Για τα μέλη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν συνιστά ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας και οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον:

 α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης ή

 β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ΄ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή

 γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους και υπόκεινται σε Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος εκδίδεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο, ενώ δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε υποκατάστημα ή σε θυγατρική αυτής, καθώς και σε κοινοπραξία εταιριών ή επιχειρήσεων, με αντικείμενο δραστηριότητας την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε αγορές συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και κρατικών ομολόγων, καθώς και σε επενδυτικά ταμεία και εταιρίες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Περαιτέρω, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους και υπάγονται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, ενώ δεν αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους, εμπιστευτικές πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς σχετική έγκριση ή αν δεν προβλέπεται το νόμο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4070/2014, οι οποίες ορίζουν και τις ποινές οι οποίες επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης σχετικώς επιβαλλομένων υποχρεώσεων.

 Θητεία

 Η θητεία του Προέδρου και ενός (1) ακόμη μέλους είναι εξαετής, δύο (2) μελών είναι πενταετής και ενός (1) μέλους τετραετής. Για το χρόνο της θητείας εκάστου των μελών του Δ.Σ., πλην εκείνης του Προέδρου που ορίζεται απευθείας από το νόμο, αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο Η θητεία των διοριζομένων δεν ανανεώνεται.

 Πειθαρχική ΕυθύνηΓια κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον Ν. 4072/2014 και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία, ενώπιον του προβλεπόμενου από το νόμο Πειθαρχικού Συμβουλίου, κινεί το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και σε εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα τους από τη Δευτέρα 18/8/2014 έως και την Τρίτη 09/09/2014 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση, καθώς και στην περίπτωση που στην υποβαλλόμενη αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δεν βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα διορισμού που προαναφέρονται. Επίσης, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη υποψηφιότητα, εφ’ όσον στην αίτηση ή το βιογραφικό δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.

 Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών και στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2014

 Ο Υπουργός Οικονομικών

Γκίκας Χαρδούβελης