Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

     

    Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία αναφέρεται στους Πιστοποιημένους Εκτιμητές εγγεγραμμένους στο σχετικό
Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών

 

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

Εγχειρίδιο χρήσης ΟΠΣ

Νομοθεσία
 
 
Πειθαρχικό Συμβούλιο