Επιστροφή

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη στη Βουλή κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη στη Βουλή κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (ΑΦΑ) στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
 
Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών.  Η τροπολογία έχει τρεις παραγράφους, με κυριότερη την πρώτη.
 
Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράγραφο, πριν διευκρινίσω την τροποποίηση που εισάγει,  θα ήθελα να εξηγήσω τι ακριβώς είναι ο αναβαλλόμενος φόρος και πως εφαρμόζεται σήμερα, κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή.
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχει σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, οι οποίες συντάσσονται βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ).
 
Το 2012 λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας, που προέκυψε από το κούρεμα των ομολόγων, αποφασίστηκε με νομοθετική ρύθμιση να αποσβεστεί σε 30 έτη.
 
Σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί, το συνολικό ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας – που είναι περίπου 10 δισ.- προσμετράται κανονικά στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.
 
Αυτό πλέον αλλάζει από 01/01/2014 με την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου, γνωστού ως Βασιλεία ΙΙΙ.
 
Βάσει των νέων κανόνων, προβλέπεται σταδιακή μείωση στην εποπτική αξία της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά τα επόμενα 10 έτη.
 
Το δεύτερο που συνέβη το 2014 είναι ότι, ενόψει της ανάληψης της εποπτείας από την ΕΚΤ των 120 περίπου μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, διενεργείται άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων- τα λεγόμενα stress tests- με βάση νέους και αυστηρότερους κανόνες που υιοθέτησε πρόσφατα η Ε.Ε.
 
Η επίπτωση της Βασιλείας ΙΙΙ στην εποπτική αξία της αναβαλλόμενης φορολογίας απασχόλησε ιδιαίτερα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
 
Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών προέβησαν σε αλλαγές του νομικού τους πλαισίου, έτσι ώστε η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση να απεξαρτηθεί από την μελλοντική κερδοφορία των πιστωτικών τους ιδρυμάτων με σκοπό να συνεχίσει να προσμετράται στα ίδια κεφάλαια.
 
Αντίστοιχα, λοιπόν, και η Ελλάδα με την παρούσα ρύθμιση θα εξασφαλίσει ότι οι ελληνικές τράπεζες  θα κριθούν ως προς την κεφαλαιακή τους επάρκεια σε συνθήκες ανάλογες αυτών που ισχύουν για τις άλλες χώρες του Νότου.
 
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός προβλέπει ότι ο αναβαλλόμενος φόρος από τις ζημιές του PSI+, αλλά και αυτός που θα προκύψει από την ενεργητική αναδιάρθρωση δανείων θα αναγνωρίζεται στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εξαρτάται από τη μελλοντική κερδοφορία τους.
 
Έτσι στην ακραία περίπτωση που για τα επόμενα 30 χρόνια οι τράπεζες δεν εμφανίσουν κέρδη, το Δημόσιο θα καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αναβαλλόμενο φόρο.
 
Η δέσμευση αυτή δεν παρέχεται δωρεάν από το Δημόσιο. Οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να αποδώσουν δωρεάν μετοχές αντίστοιχης αξίας προς το Δημόσιο.
 
Σε κάθε περίπτωση είναι δέσμευση καθαρά θεωρητικού περιεχομένου, δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατο να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κέρδη.
 
Το όφελος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μηχανισμού είναι
 
Πρώτον, η ισχυροποίηση των εποπτικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης από την ΕΚΤ και δεύτερον,
η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν ισότιμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.
 
Η εξέλιξη αυτή βοηθάει στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία.
 
Πρώτον, καθιστά τις ελληνικές τράπεζες πιο ελκυστικούς επενδυτικούς στόχους, προσαυξάνοντας δυνητικά και το ενδεχόμενο τίμημα πώλησης για τα ποσοστά που διατηρεί το ελληνικό Δημόσιο, που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο μέτοχο και στις 4 συστημικές τράπεζες.
 
Δεύτερον και κυριότερο, μειώνει την πιθανότητα ενεργοποίησης των περίπου 11,4 δισ. ευρώ αποθεματικών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 
Μέσω της αναγνώρισης του αναβαλλόμενου φόρου, περιορίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών μετά τις ασκήσεις προσομοίωσης της ΕΚΤ.  Και σε περίπτωση που χρειαστούν, τα αναγκαία κεφάλαια θα είναι λιγότερα, και επομένως θα μπορούν πιο εύκολα να αναζητηθούν από τον ιδιωτικό τομέα.
 
Αν, όμως, δεν αναγνωριστεί ο αναβαλλόμενος φόρος, αυτό μπορεί να συνεπάγεται ενδεχομένως μερική χρήση του αποθέματος του ΤΧΣ. Και είναι κάτι που ασφαλώς δεν επιθυμούμε.
 
Συνοψίζοντας, η  προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζει πλήρως το δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων, ενεργοποιώντας ένα εργαλείο που έχει στο θεσμικό της οπλοστάσιο η χώρα και έχει ήδη αξιοποιηθεί αντίστοιχα από κράτη που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
 
Με την υπερψήφιση της παρούσας τροπολογίας θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων και παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
 
Σχετικά με την παράγραφο 2 της ίδιας τροπολογίας προβλέπεται η χορήγηση παράτασης του χρόνου θέσης σε εκκαθάριση της ΟΔΙΕ Α.Ε. κατά 6 μήνες, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει κενό ανάμεσα στη διακοπή της λειτουργίας της ΟΔΙΕ Α.Ε. και την έναρξη λειτουργίας του παραχωρησιούχου.
 
Τέλος με την παράγραφο 3 μεταφέρονται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομικών από 1.10.2014
 
η διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν στα κρατικά λαχεία,
ο μηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισμός
καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι, ο προϋπολογισμός και το υφιστάμενο προσωπικό
με την ίδια σχέση εργασίας της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, με σκοπό την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία της διοίκησης.
 
 
Σας ευχαριστώ