Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το έτος 2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το έτος 2020

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV: 09135100-5 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τριάντα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (30.241,94€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (37.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, με Ε.Φ. 1023-204-0000000 & ΑΛΕ 2410302001

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

147514 ΕΞ2019/24-12-2019

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΟΑ0Η-ΓΒΔ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19PROC006100177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf) (xml)