Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.

Με το άρθρο 12 του ν.4151/2013 (Α΄103) προβλέπεται η κατάρτιση και τήρηση στο Υπουργείο Οικονομικών, Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή δημοσιονομικών ελέγχων που ασκούνται από τις ελεγκτικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ).
Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει το μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος