Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι έξι (26) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στο εξής:Ειδική Υπηρεσία) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών με σκοπότοσυντονισμό της σύνταξη ςτου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Η Ειδική Υπηρεσία, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, κατ’εφαρμογή των άρθρων  271-281 του ν.4738/2020(Α’207), προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις είκοσι έξι  (26) υπαλλήλων.

Πρόσκληση

Αίτηση - Βιογραφικό σημείωμα