Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), στη Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 191 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), η οποία υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών [άρθ. 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181)], προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις δεκαπέντε (15) υπαλλήλων, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας...........

Η Πρόσκληση

Η Αίτηση