Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19
και 20 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της συσταθείσας με το άρθρο 19 του ανωτέρω νόμου Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, η οποία, υπάγεται
στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, προτίθεται να στελεχώσει τη Διεύθυνση αυτή, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με αποσπάσεις δέκα (10) υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση......

Η Πρόσκληση

Αίτηση - Βιογραφικό