Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 - 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528, 2007) όπως ισχύουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ:ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ