Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους βάσεων δεδομένων & προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV :

72000000  «Υπηρεσίες Τεχνολογίας των πληροφοριών: Παροχή συμβουλών, ανάπτυξης λογισμικού, Διαδυκτύου και υποστήριξης».

72320000 «Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων»

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

δωΔέκα εκατομμύρια επτακοσιεσ εικοσι τεσσερισ χιλιάδες ευρώ (12.724.000,00 €)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

δεκαπεντε εκατομμύρια επτακοσιεσ εβδομηντα επτα χιλιάδες επτακοσια εξηντα ευρώ (15.777.760,00,00 €)

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (64) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Από 17/05/2019 έως 14/06/2019

ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Σχέδιο Διακήρυξης

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Υποβολή προτάσεων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  db_privCloud@gsis.gr