Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Οριστικός πίνακας γενικής κατάταξης και οριστικός πίνακας επιλεγέντων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τον οριστικό πίνακα γενικής κατάταξης και τον οριστικό πίνακα επιλεγέντων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020. Οι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 449/2021 Απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. επί ελέγχου των ενστάσεων που υπεβλήθησαν από τους υποψηφίους κατά των, από 12.3.2021, προσωρινών πινάκων της ανακοίνωσης και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις έως σήμερα υποβληθείσες αιτήσεις παραίτησης προσωρινά προσλαμβανόμενων υπαλλήλων, καθώς και τις ρητές ή σιωπηρές δηλώσεις επιτυχόντων περί μη αποδοχής της θέσης τοποθέτησής τους.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ