Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σας κοινοποιούμε την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ''Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού'' (ΑΔΑ : ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Α. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α1. Επανακαθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου

Σύμφωνα με την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση ορίσθηκαν από 18-9-2020 οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 και οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις αναφερόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με ειδική άδεια απουσίας.
Για την χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής) η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικού παραπεμπτικού εγγράφου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού. Οι υπάλληλοι που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άσκηση καθηκόντων εξ αποστάσεως τότε οι υπάλληλοι θα χρεώνονται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούνται (εκτός της αναρρωτικής) κάθε τέταρτη μέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας (σύμφωνα με διάταξη της παρ.2 του άρθρου 68 του ν.4722/2020, στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 στην οποία προστέθηκε δεύτερη παράγραφος).

Υπάλληλοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στην εγκύκλιο ομάδες αυξημένου κινδύνου, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής από COVID 19, δύνανται να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ.αναρρωτική) ή να απασχοληθούν σε καθήκοντα που δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office).

Υπάλληλοι οι οποίοι δεν υπάγονται πλέον σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν δικαιούνται να απουσιάζουν εφεξής με την ειδική άδεια απουσίας.
Υπάλληλοι οι οποίοι διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής ανάγκης και πρόβλεψης.

Α2. Παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 67 του ν.4722/2020 μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 προστέθηκαν εδάφια σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας όπου θα πρέπει να προηγείται σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας. Η εν λόγω άδεια θα χορηγείται σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο. Γνωματεύσεις που κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το ανωτέρω παραπεμπτικό έγγραφο της υπηρεσίας δεν στοιχειοθετούν υποχρέωση της Διοίκησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας.

Α4. Διακοπή ειδικής άδειας απουσίας

Η ειδική άδεια απουσίας δύναται να διακόπτεται μόνο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και προσκόμισης νέας ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αίρεται η προηγουμένως γνωματευθείσα ανάγκη παραμονής κατ' οίκον.

Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 68του ν.4722/2020, στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του  ν.4682/2020, προστέθηκε άρθρο  5Α σύμφωνα με το οποίο υπάλληλοι, που:

  1. υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020(σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),
  2. έχουν τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και
  3. τα ως άνω τέκνα υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου  Υγείας  έχει  συστήσει  μακροχρόνια  αποχή  από  το  σχολείο  και  χρήση  τηλεεκπαίδευσης σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  της  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.  Οικ.  55339/8-9-2020  κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3780), δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υπάλληλοι και που αναγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι καταργήθηκε η διάταξη της παρ.8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ σύμφωνα με την οποία χορηγούνταν η άδεια ειδικού σκοπού και στους υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Συνεπώς στους υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα δεν έχουν εγγραφεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν χορηγείται εφεξής άδεια ειδικού σκοπού.

Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  Ή  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΑΥΤΩΝ ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Σε  περίπτωση  αναστολής  λειτουργίας  σχολικών  μονάδων  ή  Τμημάτων  αυτών  και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του ν. 4722/2020 επισημαίνονται στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων ο τρόπος χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού.
Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ


Ε. - ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 4/10/2020

Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων και σε συνέχεια της αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-8-2020 εγκυκλίου :

α) Ειδικά για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής από τη Δευτέρα 21.9.2020 έως 04.10.2020, οι υπάλληλοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αποκλειστικά εφόσον αυτό είναι εφικτό λόγω της φύσης των ασκούμενων καθηκόντων, σε ποσοστό έως 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε φορέα. Επισημαίνεται ότι, εφόσον στην υπηρεσία δεν υπάρχει συνωστισμός ή έχει ήδη εξασφαλιστεί ή τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου, δεν απαιτείται η εφαρμογή του εν λόγω έκτακτου μέτρου.  Επίσης, μπορεί να παρέχεται και στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή Τμήματος, όπου φοιτά το τέκνο των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ της παρούσας.

β) Καθίσταται  υποχρεωτική η επαναφορά σε ισχύ των τριών ωραρίων λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου στην Περιφέρεια Αττικής (7π.μ-15.00,  
8.00π.μ.-16.00  και  9.00π.μ.-17.00)  ή  ακόμα  και  την  παροχή  εργασίας  σε  βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας,  προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιλογή των ανωτέρω τριών ωραρίων εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή του προσωπικού που θα κάνει χρήση αυτών και στα τρία ωράρια, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου (σχετικές οι αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 εγκύκλιοι). Δεδομένου ότι η προσέλευση αυτή στοχεύει στο να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μετακινούμενων υπαλλήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι προσέρχονται στην Υπηρεσία είτε με ιδιωτικής χρήσεως μέσο μεταφοράς είτε
με τα πόδια, εξυπακούεται ότι δύνανται  να  διατηρήσουν  το  ωράριο  προσέλευσης  και  αποχώρησης  που  έχουν  δηλώσει σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις.

γ)  Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανάγκη επιβολής του μέτρου της εργασίας εξ αποστάσεως, λόγω του συνωστισμού και του συγχρωτισμού και λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας αποστέλλοντας  σχετικό πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται τα ονόματα των υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

Επιπλέον,  εφιστάται η προσοχή στους οικείους Προϊσταμένους για την ισομερή κατανομή στα τρία ωράρια, ανά εβδομάδα, των προσερχόμενων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους. Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία μας θα προβεί σε έλεγχο των στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν για το σύνολο των προσερχόμενων υπαλλήλων τηρείται η ισομερής κατανομή στα τρία ωράρια, και σε περίπτωση απόκλισης, θα προβεί η ίδια στην εν λόγω κατανομή, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο e-mail  d4@glk.gr, το αργότερο έως την Τρίτη 22.09.2020 και ώρα 11.00.
Τέλος, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www. minfin.gr).

Παρακαλούμε όπως λάβουν γνώση των ανωτέρω οι υπάλληλοι της αρμοδιότητας σας, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.


Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης