Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Επιλογή Προϊστάμενων Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, την 11/11/2021 διενεργήθηκαν οι δομημένες συνεντεύξεις των υποψηφίων για τις θέσεις της Προϊσταμένων Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών και επελέγησαν ο κ. Κυριακάτος Βασίλειος και η κ. Γιαννουράκου Αντιγόνη αντίστοιχα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ