Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Επιλογή Προϊστάμενων Διευθύνσεων Εποπτευόμενων Φορέων και Οικονομικής Διαχείρισης

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, την 26/10/2021 διενεργήθηκαν οι δομημένες συνεντεύξεις των υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Εποπτευομένων Φορέων και της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης , της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και επελέγησαν ο κ. Φλώρος Κωνσταντίνος και ο κ. Δημητρίου Θεόδωρος αντίστοιχα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ