Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, την 4/11/2021 διενεργήθηκαν οι δομημένες συνεντεύξεις των υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκκαθαρίσεων & Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και επελέγησαν η κ. Εριφύλη Κίτση και ο κ. Ιωάννης Γαρατζιώτης αντίστοιχα.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ