Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

e-ΑΠΑΑ Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων - Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης

 

 

Φύλλα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας (ΑΠΑΑ) 

Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης - Πίνακες Τιμών Εκκίνησης - Χάρτες Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών

 

Μέσω της παρούσας Υπηρεσίας, σας παρέχεται η δυνατότητα Προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας του/των ακινήτων σας.

Η υπηρεσία αυτή είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Για κάθε νόμιμη χρήση, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, οι συντελεστές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού, όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Οι χάρτες του Συστήματος βασίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια κάθε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση για τα στοιχεία πολεοδομικού χαρακτήρα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες