Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Δ.Τ.: Υποψήφιοι Διευθυντές-Πίνακες Κατάταξης

Το Συμβούλιο  Επιλογής  Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών  (σύσταση υπ΄ αρ. πρωτ.:  2/39502/0004/17-5-2018 απόφαση του Υπ. Οικονομικών και συγκρότηση υπ΄ αρ. πρωτ. 2/39435/0004/1-6-2018 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, ΑΔΑ: 655ΦΗ-Δ4Γ) έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία της εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων για  την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων, για εβδομήντα δύο (72) θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύουν, και της οικείας προκήρυξης (αρ. πρωτ.:  2/47983/0004/15-6-2018, ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της μοριοδότησης των υποψηφίων.

Οι πίνακες κατάταξης και ο πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). 

 Κατά των ως άνω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον του Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα (βάσει του ν. 4590/2019, αρθρ. 40), (καταληκτική ημερομηνία Πέμπτη 21-3-2019). Ενστάσεις υποβαλλόμενες μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σ.Ε.Π.: sep@minfin.gr.

Στους υποψηφίους αποστέλλεται στην δηλούμενη, στην αίτηση τους, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το «Ατομικό Αναλυτικό Φύλλο Αξιολόγησης Αίτησης Συμμετοχής».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακείου και Δημοσιονομικών Κανόνων

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών


ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ