Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Δ.Τ.: Διακοπή των εργασιών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω προκηρύξεως των βουλευτικών εκλογών

Το Συμβούλιο  Επιλογής  Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών  (σύσταση υπ΄ αρ. πρωτ.:  2/39502/0004/17-5-2018 απόφαση του Υπ. Οικονομικών και συγκρότηση υπ΄ αρ. πρωτ. 2/39435/0004/1-6-2018 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, ΑΔΑ: 655ΦΗ-Δ4Γ) έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία της εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων για  την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων, για εβδομήντα δύο (72) θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύουν, και της οικείας προκήρυξης (αρ. πρωτ.:  2/47983/0004/15-6-2018, ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4), ανακοινώνει την διακοπή των εργασιών του, λόγω της προκηρύξεως των βουλευτικών  εκλογών της  7ης Ιουλίου 2019 (π.δ.  56/11-6-2019  ΦΕΚ  Α  97).      

Η σχετική απόφαση βασίζεται στον ν. 2190/1994, άρθρο 28, παρ.1 και 2 – ΦΕΚ 28/3-3-94, όπως ισχύει.