Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Δ.Τ.: Διαδικασία επιλογής Διευθυντών του Υπουργείου Οικονομικών

Το Συμβούλιο  Επιλογής  Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών  (σύσταση υπ΄ αρ. πρωτ.:  2/39502/0004/17-5-2018 απόφαση του Υπ. Οικονομικών και συγκρότηση υπ΄ αρ. πρωτ. 2/39435/0004/1-6-2018 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, ΑΔΑ: 655ΦΗ-Δ4Γ) έχοντας ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων προϊσταμένων κατά των, από 18-3-2019, αναρτηθέντων πινάκων, για εβδομήντα δύο (72) θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύουν, και της οικείας προκήρυξης (αρ. πρωτ.:  2/47983/0004/15-6-2018, ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4),  αναρτά, λόγω μεταβολών (άρθρ. 40 παρ. 4 του ν. 4590/2019), τους αναμορφωμένους σε ορισμένες Διευθύνσεις πίνακες κατάταξης, καθώς και τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι πίνακες κατάταξης, όπως έχουν ήδη αναρτηθεί.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει το στάδιο των δομημένων προφορικών συνεντεύξεων των πρώτων επτά, ανά Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, υποψηφίων, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν νομίμως και εμπροθέσμως για τον ακριβή χρόνο της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Πανεπιστημίου 37, 3ος όροφος, γραφείο 325, στην Αθήνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακείου και Δημοσιονομικών Κανόνων

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων