Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Δ.Τ.: Αναστολή Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 12 (ΦΕΚ Α' 75 30.3.2020),  αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της.

Επιπλέον, η αναστολή αυτή δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Ως εκ τούτου, κατά το διάστημα αναστολής των προηγούμενων εδαφίων αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 
Το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των προηγούμενων εδαφίων δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ