Επιστροφή

Δ.Τ.: Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων Υπουργείου Οικονομικών

Το Συμβούλιο  Επιλογής  Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών  που συστάθηκε με την  υπ΄ αρ. πρωτ.:  2/39502/0004/17-5-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ανασυγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3614 ΕΙ 2020/14-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (ΑΔΑ: ΨΞΡΩΗ-ΒΩΚ), λαμβάνοντας υπόψιν  την έκδοση του ΠΔ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και του ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) καθώς και την ενημέρωση που έλαβε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης σχετικά με τις αλλαγές, που έχουν επέλθει στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, που συμμετέχουν στη διαδικασία (αρ.πρωτ. ΣΕΠ/4/ΕΙΣ/11-02-2020) αναρτά τους αναμορφωμένους, σε ορισμένες Διευθύνσεις, πίνακες κατάταξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι πίνακες κατάταξης, όπως έχουν ήδη αναρτηθεί.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει το στάδιο των δομημένων προφορικών συνεντεύξεων των πρώτων επτά, ανά Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, υποψηφίων, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν νομίμως και εμπροθέσμως για τον ακριβή χρόνο της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Πανεπιστημίου 37, 3ος όροφος, γραφείο 325, στην Αθήνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
 3. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
 4. Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
 5. Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικ. Πράξεων
 6. Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
 7. Ενιαία Αρχή Πληρωμής
 8. Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων
 9. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
 10. Α΄ ΔΥΕΕ
 11. Β΄ ΔΥΕΕ
 12. Γ΄ ΔΥΕΕ
 13. Δ΄ ΔΥΕΕ
 14. Ε΄ ΔΥΕΕ 
 15. ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου
 16. Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 17. Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 18. Διεύθυνση Γ΄ Πιστοποίησης Δαπανών ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ
 19. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών
 20. Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής
 21. Α΄ Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής
 22. Β΄ Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής
 23. Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
 24. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
 25. Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχ. Σχεδιασμού