Επιστροφή

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ως καταλύτης της ανάπτυξης

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

Την τετραετία 2019-2023, η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αποτέλεσε προτεραιότητα των μεταρρυθμιστικών δράσεων της Κυβέρνησης. Μια ισχυρή κεφαλαιαγορά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πατρίδας μας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Την περίοδο αυτή, προχωρήσαμε στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

1ον. Ενσωματώσαμε στην ελληνική έννομη τάξη τον νόμο 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, με στόχο την εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

2ον. Με τον ν. 4622/2019, ψηφίστηκαν διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με τις διατάξεις αυτές έγιναν στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής και μεταβλήθηκε η διάρθρωση των υπηρεσιών της, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες αρμοδιότητές της.

3ον. Με τον ν. 4941/2022, αναμορφώθηκε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, θεσπίστηκαν κανόνες ορθής διακυβέρνησης του Συνεγγυητικού, ενισχύθηκε η διαφάνεια, μέσω της εισαγωγής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη σύνταξη των ετήσιων ισολογισμών του Συνεγγυητικού, και διατυπώθηκαν σαφείς προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παροχής αποζημίωσης ανά επενδυτή.

4ον. Δρομολογήσαμε έργο για τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα ολοκληρωθεί το 2025. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή συστήματος επιτήρησης της αγοράς για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συναλλαγών, την εισαγωγή συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων, καθώς και την εισαγωγή συστήματος κυβερνοασφάλειας.

5ον. Ολοκληρώσαμε έργο τεχνικής βοήθειας, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η διαμόρφωση της στρατηγικής ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, κινήτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κριτηρίων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) των επιχειρήσεων, καθώς και την περαιτέρω απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών για τον επενδυτή, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

6ον. Λάβαμε τεχνική βοήθεια, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ελλάδα με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζουμε θερμά την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, παράλληλα με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ως βήματα απαραίτητα για την επαρκή χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Στόχος μας για την επόμενη τετραετία είναι να συνεχίσουμε την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, ώστε, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η Ελλάδα να αναδειχθεί σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική»