Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 6277/ ΕΞ 2023/16.01.2023 (ΦΕΚ 426/Β΄/31.01.2023) Υπουργικής Απόφασης περίδιενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της πρώην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Tο άρθρο 186 του Ν. 4972/2022 (Α΄ 181/23-09-2022) περί διάθεσης κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση.
2. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 4507/2011 (ΦΕΚ Β 2542/07.11.2011), «Συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.) από το «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 5 της οποίας, το σύνολο της περιουσίας της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. περιέρχεται στο Δημόσιο.
3. Του άρθρου 17 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 «Η συγχώνευση με απορρόφηση γίνεται με Δημόσιο Συμβόλαιο στο οποίο περιλαμβάνεται παράρτημα της απογραφείσης περιουσίας»
4. Του Π.Δ. 63/2005 άρθρο 90 «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» που αφορά τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ Α΄98/22-4-2005) .
5. Τον Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 2859/2000 (A΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

7. Του άρθρου 37 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α/133.07.08.2019) Επιτελικό Κράτος¨ οργάνωση , λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
8. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του Π.Δ.142/2017(ΦΕΚ.181/Α/23-11-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και κυρίως της παραγράφου 3 του άρθρου 17 εδάφιο 3β (εε) σύμφωνα με το οποίο μπορεί να διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός για την είσπραξη εσόδων υπέρ του δημοσίου, όταν η κινητή περιουσία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με τη διάθεσή της ή με διαφορετικό τρόπο.
10. Την με αριθμό πρωτ. ΥΠΟΙΚ 6277/ ΕΞ 2023/16.01.2023 (ΦΕΚ 426/Β΄/31.01.2023) Υπουργική Απόφαση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της συγχωνευθείσης ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 υπό τον τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ».
Β. Το γεγονός ότι προέκυψε ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, λόγω εκτάκτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που παρεμπόδισαν την πρόσβαση στους χώρους φύλαξης και επίδειξης των προς πλειστηριασμό ειδών.
 Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντιθέτως θα αποφέρει αύξηση στα έσοδα του Δημοσίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5946ΕΞ2023/13.1.2023 εισήγηση της ΓΔΟΥ.


Αποφασίζουμε


Την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγρ. 2 της υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ6277/ΕΞ2023/16.01.2023 ( ΦΕΚ 426/Β΄/31.01.2023 ΑΔΑ 6ΧΤΖΗ-Ο0Φ), Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της πρώην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως και την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:30.. Αναλογικά, παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η προθεσμία επιτόπιων επισκέψεων της παραγρ. 4 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΗ