Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Απόφαση Ματαίωσης & Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού για Φορέα Επαναμίσθωσης & Απόκτησης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν 4738/2020

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020 με αριθμό  διακήρυξης  1/2022  Α.Π. 86276 ΕΞ 2022 20.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010777285), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 136503) , επαναπροκήρυξη διαγωνισμού
και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
 

 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού με Α.Π.:122434 ΑΔΑ: 9Γ40Η-0ΜΛ