Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

«Διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions)»

 

CPV

79342410-4 «Υπηρεσίες Δημοπρασιών»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Αθήνα

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά δημοπρασία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

57.060 €

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

70.754,40 €

Ειδικότερα, η δαπάνη της κατανέμεται σε :

35.377,20€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2021 και

35.377,20€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2022

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Οι δαπάνες της προμήθειας βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τα  οικονομικά  έτη 2021 & 2022   με Λογαριασμό 2420989001  του Ειδικού Φορέα  1.023-207-00.000.00.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου θα είναι έως τις 31-12-2022 από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

21REQ008118772

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

21PROQ008209999

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

12/3/2021, και ώρα 14:00

  • Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.
  •  
  • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών
  • Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμη μορφή .doc .

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) σε 0,07252% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται)

γ)Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες

Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση  η οποία θα βαρύνει επίσης την ανάδοχο εταιρεία.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του ανατιθέμενου έργου. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκπόνηση του έργου καθώς και τις νόμιμες κρατήσεις.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος θα περιέχει:

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 & 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της διακήρυξης.

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και

Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος θα περιέχει :

  • Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα .
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

 

Η τεχνική προσφορά δύναται επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.

 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναγράφουν την τιμή ανά δημοπρασία (τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.) και θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

 

Στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της απόφασης έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.

 

Η οικονομική προσφορά δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία και θα είναι αναλυτική και σύμφωνη με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της απόφασης έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.

 

Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  σε μορφή pdf  και xml