Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2018

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 10.04.2018, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, διοριστέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΖΑ7Η-ΔΦΕ) που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξήντα (60) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 11.04.2018). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).