Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2018


Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 18 μηνών.