Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΔ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4,00% ΛΗΞΗΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2037 ΚΑΙ 4,20% ΛΗΞΗΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2042,
ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 θα διενεργηθεί έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση των παρακάτω Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου:
α) σταθερού επιτοκίου 4,00%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2037, σε άυλη μορφή, ISIN GR0133011248, β) σταθερού επιτοκίου 4,20%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2042, σε άυλη μορφή, ISIN GR0138015814.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στις συγκεκριμένες ομολογιακές εκδόσεις.
Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι:
α) έως 250 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2037,
β) έως 150 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2042.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 (Τ+5).
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, για κάθε σειρά ομολόγων, που
θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 30ης Μαΐου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή) για κάθε σειρά ομολόγων.
Η εν λόγω δημοπρασία δε θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ.
Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ