Επιστροφή

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020 με αριθμό διακήρυξης 1/2022 Α.Π. 86276 ΕΞ 2022 20.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010777285), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 136503), λόγω δυσλειτουργιών στην πρόσβαση μέσω του
Url: http://www.eprocurement.gov.gr, παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς όπως χρησιμοποιούν το Url: https://nepps.eprocurement.gov.gr.