Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Αγορά νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού», για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών – ΚΕΜΚΕ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο: «Αγορά νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού», για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών – ΚΕΜΚΕ»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ,  ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων και πενήντα ευρώ #88.050,00€# χωρίς ΦΠΑ 24 %.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%) ΣΥΝΟΛΟ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (88.050,00€ + 21.132,00€ ΦΠΑ 24%=109.182,00€).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 19553/02-03-2023 (ΑΔΑ:9Β8Ε46ΜΤΛΡ-ΧΡΖ) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ, του Υπ.Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με ενάριθμο του έργου ΣΑΤΑ 2023ΤΑ05100002.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, στο χρόνο παράδοσης των ειδών της προμήθειας που είναι δύο (2) μήνες,  καθώς και στην οριστική παραλαβή των ειδών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Α.Π.: 87512ΕΞ2023/ΥΠΟΙΚ 08-06-2023

CPV:

•          CPV 30213300-8   «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές»

•          CPV 30213100-6   «Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές»

•          CPV 30213200-7 «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας»

•          CPV 30121100-4   «Φωτοαντιγραφικά»

•          CPV 30236000-2   «Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών»

•          CPV 30232110-8   «Εκτυπωτές λέιζερ»

•          CPV 32232000-8   «Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων»

•          CPV 48311000-1   «Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/07/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7, παρ. 3 του νόμου 4912/2022).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

Η διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχει αναρτημένη στην διαδικτυακή πύλη (Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ αριθ.συστήματος:195833)  www.promitheus.gov.gr  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

09 – 06 – 2023 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

08 – 06 – 2023