Επιστροφή

“Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γεωργίου Ζαββού στο11th Annual Capital Link Sustainability Forum”

Οι στρατηγικής σημασίας μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα ενισχύουν τις ελληνικές τράπεζες ώστε να εστιαστούν – μετά από την πολυετή κρίση – στον βασικό τους ρόλο της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.
Πρόδρομος δείκτης των μεταρρυθμίσεων υπήρξε το Σχήμα  «Ηρακλής» μέσω του οποίου, και με άντληση πόρων από τους επενδυτές, οι τραπεζικοί ισολογισμοί απαλλάχθηκαν από κόκκινα δάνεια 31,3 δις. ευρώ. Με την 18μηνη παράταση του Σχήματος και με στόχο μονοψήφια ποσοστά ΜΕΔ, κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022, η Κυβέρνηση εκπέμπει μήνυμα συνέπειας και συνέχειας προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Ο ρόλος των τραπεζών  γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος ενόψει της εισροής των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Οι τράπεζες θα αξιολογήσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα μοχλεύσουν τα δάνεια του Ταμείου, κινητοποιώντας επιπλέον κεφάλαια για επενδυτικά έργα και συμβάλλοντας στον κομβικό  μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης και του τραπεζικού συστήματος επηρεάζεται καθοριστικά από τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την βιώσιμη- πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή μετάβαση. Αυτές απαρτίζουν  και τον πυρήνα του νέου οικονομικού μοντέλου της χώρας στον άξονα του οποίου θα είναι ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα - τράπεζες και κεφαλαιαγορά -   ικανό να υπηρετεί τις ανάγκες της πραγματικής ανθρωποκεντρικής οικονομίας.

Η Κυβέρνηση υλοποιεί ένα καινοτόμο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο  για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την εμπέδωση της ψηφιακής επανάστασης που ενισχύει την αξιοπιστία, την επάρκεια, τη διαφάνεια και τη διαδραστικότητά της. Ήδη έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις στο σκέλος της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών - βασικό πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης- . Προχωρούμε ταχύτατα στον θεσμικό και εποπτικό εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη και κατά τον έλεγχο περιπτώσεων στο πεδίο της "μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης", θέμα ιδιαίτερης σημασίας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των εταιρικών δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσουμε και την στρατηγική για την δημιουργία πλαισίου προτύπων για  πράσινα ομόλογα και για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Αποσκοπούμε σε μια εξωστρεφή κεφαλαιαγορά ικανή να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση των Κεφαλαιαγορών και οι σχετικές διεθνείς ανακατατάξεις.