Επιστροφή

"Ελλάδα 2.0: Το Ελληνικό Σχέδιο για όλους τους Έλληνες", άρθρο του Μιχάλη Γ. Αργυρού, Προέδρου Σ.Ο.Ε.

To Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0» είναι μια θεμελιώδης αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας. Εισάγει έναν ενάρετο κύκλο απασχόλησης και ανάπτυξης που θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Ελλάδα 2.0 θα δημιουργήσουν περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν το φυσικό ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026.  Τα κέρδη αυτά δεν θα διαρκέσουν μόνο κατά την εξαετία εφαρμογής του Ελλάδα 2.0 αλλά θα είναι μόνιμα. Με άλλα λόγια, το Ελλάδα 2.0 θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα και το επίπεδο απασχόλησης για πάντα, κυρίως ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων, και της αύξησης της παραγωγικότητας που αυτές θα προκαλέσουν. Στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κάναμε αντίστοιχη μελέτη εκτίμησης των μακροοικονομικών επιδράσεων του Ελλάδα 2.0. Τα αποτελέσματά μας είναι πλήρως συμβατά με αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος. Ιδιαίτερα, αναδεικνύουν το ρόλο της βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην αύξηση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών. Η βελτίωση αυτή θα προέλθει από τις μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, καθώς επίσης και ενδογενώς, μέσα από την αυξημένη απασχόληση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Συνδυαστικά τα παραπάνω θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα του εργατικού μας δυναμικού.  

Το αυξημένο ΑΕΠ και η μεγαλύτερη απασχόληση θα καταστήσουν την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας πιο συμπεριληπτική, και θα δημιουργήσουν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που μεσοπρόθεσμα θα μειώσει τον λόγο του δημοσίου χρέους ως προς ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα, το Ελλάδα 2.0 αυξάνει την δυνατότητα του κρατικού προϋπολογισμού να χρηματοδοτεί κοινωνικές πολιτικές στοχευμένες στις γυναίκες, στους νέους και στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες επενδύσεις σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας θα ωφελήσουν σημαντικά τις καθαρές εξαγωγές, με αποτέλεσμα την μείωση του βαθμού έκθεσης της οικονομικής δραστηριότητας σε αρνητικά σοκ που επηρεάζουν με ασυμμετρικό τρόπο την εγχώρια ζήτηση. Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα αυξήσουν την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε αρνητικά σοκ προσφοράς και ζήτησης, περιορίζοντας έτσι το μέγεθος και την διάρκεια της ύφεσης που αυτά επιφέρουν, και τις μόνιμες απώλειες που προκαλούν στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Μέσα από αυτά τα κανάλια, το Ελλάδα 2.0 αυξάνει την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα της χώρας.

Γιατί το Ελλάδα 2.0 θα πετύχει εκεί που άλλα προγράμματα δεν πέτυχαν; Για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτο, δεν περιέχει οικονομικό κίνδυνο. Το Ελλάδα 2.0 έχει σχεδιαστεί με βάση τα σύγχρονα οικονομικά και την πραγματική εμπειρία του πραγματικού κόσμου. Το Ελλάδα 2.0 δεν κάνει πειραματισμούς. Κάνει αυτό που έγινε αλλού και δούλεψε, και δεν κάνει αυτό που δεν δούλεψε. 

Το ΑΕΠ και η απασχόληση θα αυξηθούν γιατί το Ελλάδα 2.0 δίνει στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα κίνητρα για να επενδύσουν, και τους εργαζόμενους τα κατάλληλα κίνητρα να δουλέψουν. Δεύτερο, το Ελλάδα 2.0 είναι ένα σχέδιο ελληνικής πολιτικής ιδιοκτησίας. Προετοιμάστηκε και σχεδιάστηκε από Έλληνες με γνώση και πραγματικές επαγγελματικές εμπειρίες, για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τρίτο, και συνδυαστικά με το δεύτερο, δεν εμπεριέχει πολιτικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του Ελλάδα 2.0 στηρίζονται από την πλειοψηφία των Ελλήνων, όπως αυτή έχει εκφρασθεί πρόσφατα με αδιαμφισβήτητο τρόπο.
Το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 είναι ένα τεχνικά άρτια σχεδιασμένο και ασφαλές σχέδιο. Γι’ αυτό, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι ότι θα πετύχει τους στόχους του, προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Μιχάλης Γ. Αργυρού

Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Πειραιώς

το άρθρο σε έντυπη μορφή