Η Γενική Διεύθυνση Η Γενική Διεύθυνση

Στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης για τη διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης των εθνικών και ενωσιακών πόρων μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και τέσσερις (4) Διευθύνσεις, ως εξής:

  • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

  • Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

  • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων

  • Διεύθυνση Α'- Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

  • Διεύθυνση Β'- Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

  • Διεύθυνση Γ'- Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

  • Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας