Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι οι εξής:

  • Ο συντονισμός των ειδικών φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των ειδικών φορέων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
  •  Η καθοδήγηση των προαναφερόμενων φορέων τόσο για την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση όσο και για την ομοιογενή αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών, με στόχο την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών.

 

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

 

  • Τμήμα Α΄ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  • Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
  • Τμήμα Γ΄ – Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων