Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

 

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Υπουργείου με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο (κόστους – οφέλους), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  1. Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
  2. Τμήμα Β΄ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολόγησης
  3. Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών