Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: