Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων

Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων είναι οι εξής:

  • Συντονισμός των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από υπηρεσίες ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, και αφορούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
  • Καθοδήγηση των προαναφερόμενων φορέων τόσο για την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση όσο και για την ομοιογενή αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών με στόχο την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών.
  • Καθοδήγηση των κληροδοτημάτων σε θέματα κατάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού με στόχο την ορθή λειτουργία και χρηστή διαχείριση.
  • Συνδρομή του έργου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων μέσω του συντονισμού, της υποστήριξης και του ελέγχου των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων σε φορείς ενταγμένους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

 Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  1.  Τμήμα Α’ – Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων
  2.  Τμήμα Β’ – Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
  3.  Τμήμα Γ’ – Κρατικών Ενισχύσεων